Kontakt
Volkswagen Volkswagen Dostawcze Škoda Seat Cupra Mazda DS Automobiles Citroën Opel Peugeot serwis Maxus
Autoryzowane salony i serwisy

Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

Zapewniamy, że jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą.

Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej dla dealerów marek CITROËN, DS AUTOMOBILES, Volkswagen, SKODA, MAZDA, SEAT,CUPRA MAXUS działających pod wspólnym brandem AUTO – GAZDA.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?
  Administratorem danych osobowych jest:

  • dla klientów marek CITROËN, DS AUTOMOBILES oraz OPEL – Auto Gazda sp.k. z siedzibą 43-200 Pszczyna przy ulicy Bielska 31 d, KRS 0000384705, REGON 241947000 NIP 6381798416
   dane do kontaktu mailowego: odo@auto-gazda.pl
  • dla klientów marek Volkswagen, SKODA, MAZDA, SEAT, CUPRA , MAXUS- Michał Gazda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUTO-GAZDA MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: ul. Bielska 31 D, 43-200 Pszczyna, NIP 6381852185
   dane do kontaktu mailowego: odo@auto-gazda.pl
 2. W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane?
  Dane osobowe pozyskiwane są:

  • poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym
   Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego tj. w celu odpowiedzi na zadane pytanie a następnie w zależności od okoliczności – w celu przygotowania dla Państwa oferty, zawarcia umowy i jej wykonania.Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy,
   2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
   3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest utrzymywanie z Państwem kontaktu a także ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie.

   W zależności od wskazanego sposobu komunikacji, podstawą prawną przetwarzania danych są ponadto:

   • w przypadku podania numeru telefonu: art. 172 i 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity z dnia 23 czerwca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648)
   • w przypadku podania adresu e-mail: art. 4 i 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
  • poprzez subskrypcję Newslettera
   Przekazane dane przetwarzane są w celu przekazywania informacji handlowych, promujących produkty i usługi oferowane przez Administratora danych.Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.W zależności od wskazanego sposobu komunikacji, podstawą prawną przetwarzania danych są ponadto:

   • w przypadku podania numeru telefonu: art. 172 i 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity z dnia 23 czerwca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648)
   • w przypadku podania adresu e-mail: art. 4 i 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
  • poprzez pliki cookies
   Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów takich jak integracja treści, usług zewnętrznych i elementów stron trzecich, analiza/pomiary statystyczne, spersonalizowanie reklam oraz integracja mediów społecznościowych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie znajduje się w Polityce plików cookies.
 3. Komu przekazujemy dane?
  Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane kontrahentom Administratora o ile przekazanie danych pozostaje w związku z odpowiedzią na zapytanie i/lub obsługą Newslettera, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
 4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
  • w przypadku złożenia Państwu oferty – przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy,
  • w przypadku zawarcia z Państwem umowy (zakupu samochodu, jazdy testowej, innej umowy) – przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku konieczności wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących – przez okres wymagany przepisami, w szczególności prawa podatkowego i o rachunkowości;
  • w przypadku przesyłania do Państwa komunikacji marketingowej – do czasu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie danych poprzez wypisanie się z newslettera.
 5. Jakie są Państwa prawa?W zakresie i na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (Art. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania swoich danych oraz ich uzupełnienia (Art. 16 RODO); prosimy o informowanie nas o zmianie Państwa danych, aby móc je zaktualizować, a także o ewentualnych zmianach Państwa preferencji co do kontaktu;
  • prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (Art. 17 RODO);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (Art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia Państwa danych (Art. 20 RODO);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych (Art. 21 RODO).

  W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, możecie ją wycofać w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Informujemy także, że mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 6. Zabezpieczenia danychZapewniamy, że Administrator danych osobowych wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, w szczególności aby nie miały do nich dostępu osoby trzecie, aby Państwa dane nie uległy zniekształceniu, zniszczeniu czy nieuprawnionemu ujawnieniu.